بایگانی‌ماهانه: آبان ۱۳۹۵

0

SQL UNIQUE

unique در دستورات SQL باعث می شود که فیلد مورد نظر در database یکتا شناخته شود. primary key  و unique در واقع تضمین یکتا بودن فیلد مورد نظر در جدول پایگاه داده است. در...

0

SQL NOT NULL

عبارت not null  موجب می شود تا ستون مورد نظر نتواند مقدار null  را بپذیرد. not null  باعث میشود تا فیلد مورد نظر همیشه دارای مقدار بوده به این معنا که شما نمی توانید...

0

SQL Constraints

Constraints برای محدود ساختن آن داده هایی که می توانند در جدول ذخیره شوند استفاده میشود میتواند زمانی که یک جدول ساخته میشود و یا بعد از ساخته شدن آن ( همراه دستور ALTER...

0

SQL CREATE TABLE

عبارت CREATE TABLE برای ساختن یک جدول در پایگاه داده استفاده میشود. دستور CREATE TABLE: CREATE TABLE table_name ( column_name1 data_type, column_name2 data_type, column_name3 data_type, …. ) در جدول ما انواع داده ها میتواند...

0

SQL CREATE DATABASE

   ساختن پایگاه داده  CREATE DATABASE برای ساختن یک پایگاه داده از این عبارت استفاده میکنیم دستور آن به صورت زیر است: CREATE DATABASE database_name مثال از CREATE DATABASE: حالا م میخواهیم که پایگاه...

0

SQL SELECT INTO

عبارت SELECT INTO در SQL برای انتخاب اطلاعات یک جدول و وارد کردن این اطلاعات در جدول دیگر میباشد. این عبارت برای داشتن یک کپی از اطلاعات به عنوان پشتیبان میباشد دستور SELECT INTO...

0

SQL UNION

عملگر UNION در SQL دو یا چند عبارت SLELECT را با هم ترکیب میکند. نکته اینکه هر عبارت SELECT داخل عملگر UNION باید حتما دارای تعداد یکسان ستون وستون ها نیز دارای اطلاعات یکسان...

0

SQL FULL JOIN

عبارت کلیدی FULL JOIN تمام ردیف های موجود در جداول را با وجود حتی یک همخوانی میان جداول بر میگرداند . دستور FULL JOIN در SQL SELECT column_name(s) FROM table_name1 FULL JOIN table_name2 ON...

0

SQL RIGHT JOIN

این دستور ردیف های خوانده شده را از جدول شماره 2 یعنی جدول سمت راست برمیگرداند حتی اگر هیچ همخوانی با جدول شماره 1 یعنی جدول سمت چپ نداشته باشد. به دستور زیر دقت...

0

SQL LEFT JOIN

این دستور ردیف های خوانده شده را از جدول شماره 1 یعنی جدول سمت چپ برمیگرداند حتی اگر هیچ همخوانی با جدول شماره 2 یعنی جدول سمت راست نداشته باشد. به دستور زیر دقت...