بایگانی‌ ماهانه: آبان ۱۳۹۵

0

SQL INNER JOIN

کلمه کلیدی INNER JOIN ردیف هایی را بر می گرداند که حداقل یک همخوانی بین دو جدول وجود داشته باشد. SELECT column_name(s) FROM table_name1 INNER JOIN table_name2 ON table_name1.column_name=table_name2.column_name INNER JOIN همانند JOIN عمل...

0

SQL JOIN

این کلمه کلیدی در یک عبارات SQL برای جستجو اطلاعات از 2 یا تعداد بیشتری جدول بر اساس ارتباط بین دو ستون مشخص در آن جدول ها میباشد. جدول ها در پایگاه داده معمولا...

0

SQL Alias

با استفاده از این قابلیت در SQL میتوانیم به جداول و یا برخی ستون ها در جداول نام دیگری اختصاص دهیم و این زمانی مفید می باشد که نام این جداول یا ستون ها...

0

SQL Between

این عملگر برای انتخاب مجموعه مقادیری بین دو مقدار معلوم به کار می رود دو مقدار که قابل شمارش باشد یا نوشته شود ویا قابل تاریخ گذاردن باشد(دو مقدار مورد آزمایش). ضمنا این عملگر...

0

SQL , استفاده از عملگر IN

این عملگر به شما اجازه میدهد که برای استفاده از عبارت WHERE از چند “VALUE” یا ارزش موجود در جدول بهره بگیرید SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name IN (value1,value2,…) مثلا: نام جدول “PERSON”...

1

SQL WILDCARDS

Wildcard ها به هنگام جستجو در میان داده های پایگاه داده مورد استفاده قرار می گیرند. Wildcard ها با عملگر LIKE در SQL به کار می رود. در SQL میتوان از Wildcard های زیر...

1

عملگر LIKE در SQL

عملگر LIKE: این عملگر برای جستجوی یک الگوی مشخص در ستون جدول پایگاه داده ما مورد استفاده قرار میگیرد دستور LIKE:   SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name LIKE pattern مثالی برای عملگر LIKE: P_Id...

1

عبارت TOP در SQL

این عبارت برای مشخص کردن تعداد رکورد هایی که لازم است اطلاعات آنها باز گردانده شود مورد استفاده قرار میگیرد. عبارت TOP  برای جداول بزرگ و با هزاران اطلاعات ذخیره شده در آنها مورد...

0

عبارت DELETE در SQL

از این عبارت برای پاک کردن اطلاعات از جدول استفاده میشود. DELETE FROM table_name WHERE some_column=some_value دستور بالا نحوه استفاده از عبارت DELETE  را نمایش میدهد. نکته : به عبارت where در دستور DELETE...

0

عبارت UPDATE در SQL

این عبارت جهت به روز کردن اطلاعات موجود در جدول استفاده می شود. نحوه استفاده از این دستور به صورت زیر است: UPDATE table_name SET column1=value, column2=value2,… WHERE some_column=some_value نکته : به عبارت where...