عبارت های شرطی در JavaScript

عبارات  شرطی در جاوا اسکریپت برای اجرای دستورات مختلف مبنی بر شروط مختلف استفاده می شود.

عبارات شرطی

اغلب اوقات زمانی که شما کدی را می نویسید شما می خواهید کارهای مختلفی برای شروط مختلف اجرا شود . شما می توانید از عبارت شرطی داخل کدتان برای انجام آن استفاده کنید .

در جاوا اسکریپت عبارات شرطی زیر را داریم:
– عبارت  if  : این عبارت برای زمانی است که شما می خواهید بعضی از کدها را فقط زمانی که شرط  if  درست بود اجرا شود .
– عبارت if … else  : این عبارت برای زمانی است که شما می خواهید بعضی از کدها در صورتی که شرط درست بود اجرا شود و بعضی دیگر در صورتی که شرط نادرست بود اجرا شود .
– عبارت if … else if … else  : این عبارت برای زمانی است که شما می خواهید یکی از چند بلاک از کدها را برای اجرا انتخاب کنید .
– عبارت switch  : این عبارت زمانی اجرا می شود که شما می خواهید یکی از چند بلاک  از کدها را برای اجرا انتخاب کنید .

عبارت if  :

شما باید از عبارت  if  زمانی که می خواهید بعضی از کدها را فقط زمانی که یک شرط مشخص درست بود اجرا شود استفاده کنید .

Syntax

if (condition)
{
   code to be executed if condition is true
}

توجه کنید که  if  با حروف کوچک نوشته شده ، استفاده از حروف بزرگ ( IF ) در جاوا اسکریپت پیغام خطا صادر می کند .

مثال 1

<script type="text/javascript">
//Write a "Good morning" greeting if
//the time is less than 10
var d=new Date();
var time=d.getHours();

if (time<10) 
{
document.write("<b>Good morning</b>");
}
</script>

مثال 2

<script type="text/javascript">
//Write "Lunch-time!" if the time is 11
var d=new Date();
var time=d.getHours();

if (time==11) 
{
document.write("<b>Lunch-time!</b>");
}
</script>

توجه : زمانی که شما دو متغیر را مساوی هم قرار می دهید شما باید دو طرف تساوی را هم علامت قرار دهید (==) !

توجه کنید که در این syntax  ، else  وجود ندارد . در این کد شما فقط می گویید که اگر کد درست بود فقط قسمت مشخصی از آن کد اجرا شود .

عبارت  if … else  :

زمانی که شما می خواهید قسمت خاصی از یک کد در صورتی که شرط درست بود اجرا شود و قسمت دیگر در صورتی که شرط نادرست بود اجرا شود از  if … else  استفاده می کنید .

Syntax

if (condition)
{
code to be executed if condition is true
}
else
{
code to be executed if condition is not true
}

مثال

<script type="text/javascript">
//If the time is less than 10,
//you will get a "Good morning" greeting.
//Otherwise you will get a "Good day" greeting.
var d = new Date();
var time = d.getHours();

if (time < 10) 
{
document.write("Good morning!");
}
else
{
document.write("Good day!");
}
</script>

عبارت if … else if … else  :

شما زمانی از  if … else if … else  باید استفاده کنید که شما می خواهید از بین تعداد زیادی مجموعه ای از خط ها  برای اجرا فقط یکی را انتخاب کنید .

Syntax

if (condition1)
{
code to be executed if condition1 is true
}
else if (condition2)
{
code to be executed if condition2 is true
}
else
{
code to be executed if condition1 and
condition2 are not true
}

مثال

<script type="text/javascript">
var d = new Date()
var time = d.getHours()
if (time<10)
{
document.write("<b>Good morning</b>");
}
else if (time>10 && time<16)
{
document.write("<b>Good day</b>");
}
else
{
document.write("<b>Hello World!</b>");
}
</script>

مترجم: فاطمه سیفی

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *