عملگرهای جاوا اسکریپت

عملگر = برای قرار دادن مقدار استفاده می شود
عملگر + برای اضافه کردن مقدار استفاده می شود

عملگر جایگزینی = برای تعیین کردن یک مقدار به یک متغیر جاوا ایکریپت به کار می رود.
عملگر محاسباتی + برای جمع کردن مقادیر با یکدیگر به کار می رود.

y=5;
z=2;
x=y+z;

بعد از اجرای دستورات بالا مقدار x برابر 7 است .

عملگرهای محاسباتی جاوا اسکریپت

عملگرهای ریاضی برای اجرا محاسبات بین متغیرها و یا مقادیر ثابت به کار می رود.
با فرض y=5 جدول زیر عملگرهای محاسباتی جاوا اسکریپت را توضیح میدهد:

عملگر توضیح مثال نتیجه
+ جمع x=y+2 x=7
تفریق x=y-2 x=3
* ضرب x=y*2 x=10
/ تقسیم x=y/2 x=2.5
% باقی مانده تقسیم x=y%2 x=1
++ افزایش یک واحد x=++y x=6
کاهش یک واحد x=–y x=4

عملگرهای جایگزینی

عملگرهای جایگزینی یک مقدار را به یک متغیر اختصاص می دهد
جدول زیر توضیح عملگر جایگزینی است که مقدار x=10 , y=5  را برمی گرداند

عملگر مثال معادل با نتیجه
= x=y x=5
+= x+=y x=x+y x=15
-= x-=y x=x-y x=5
*= x*=y x=x*y x=50
/= x/=y x=x/y x=2
%= x%=y x=x%y x=0

عملگر + در رشته ها به کار می رود
عملگر + علاوه بر جمع دو متغیر رشته ای می تواند متن ها را به یکدیگر وصل کند

txt1="What a very";
txt2="nice day";
txt3=txt1+txt2;

 

برای جمع دو یا چند متغیر رشته ای با یکدیگر از عملگر + استفاده می شود

 

txt1="What a very ";
txt2="nice day";
txt3=txt1+txt2;

بعد از اجرای متن بالا txt3  برابر what a verynice day  می شود
برای اضافه کردن فضای خالی بین دو متن در یکی از آنها فضای خالی قرار می دهیم

txt1="What a very ";
txt2="nice day";
txt3=txt1+txt2;

یا برای قرار دادن فضای خالی دز یک عبارت

txt1="What a very";
txt2="nice day";
txt3=txt1+" "+txt2;

بعد از اجرای متن بالا txt3  برابر what a very nice day  می شود

جمع رشته ها و اعداد

به این مثالها توجه کنید

x=5+5;
document.write(x);

x="5"+"5";
document.write(x);

x=5+"5";
document.write(x);

x="5"+5;
document.write(x);

قاعده آن این است:
اگر شما یک عدد و یک رشته را با هم جمع کنید حاصل یک رشته خواهد بود.

مترجم: فاطمه سیفی

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *