حلقه while و استفاده از آن , JavaScript

حلقه ، یک بلاک کد را به تعدادی مشخص و یا تا زمانیکه شرطی برقرار است اجرا می کند.

حلقه while

حلقه ي  while  ، یک بلاک از کد را تا زمانیکه شرطی برقرار باشد اجرا می کند.

Syntax

while (var<=endvalue)
{
code to be executed
}

توجه: <=  مي تواند هر عبارت مقايسه ای باشد.

مثال:

مثال زير يك حلقه را با مقدار اوليه i=0 را تعريف كرده .حلقه تا زماني كه i كوچكتر ويا  مساوي 5 است ادامه مي يابد. مقدار i با هر بار اجراي حلقه يك واحد افزايش مي يابد.

مثال:

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var i=0;
while (i<=5)
{
document.write("The number is " + i);
document.write("<br />");
i++;
}
</script>
</body>
</html>

 

حلقه  do … while:

حلقه  do … while يك نوع خاصي از حلقه ي while  است .اين حلقه يك بلاك از كد را حداقل یک بار اجرا می کند سپس تا زماني كه شرط درست باشد آن را تكرار مي كند.

Syntax

do
{
code to be executed
}
while (var<=endvalue);

مثال:

مثال زير از حلقه ي do … while  استفاده كرده است . حلقه ي do … while  حداقل يك بار اجرا مي شود ؛ حتي زماني كه شرط غلط باشد. زيرا قبل از اينكه شرط بررسي گردد بدنه آن اجرا مي شود .

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var i=0;
do
{
document.write("The number is " + i);
document.write("<br />");  i++;  }
while (i<=5);
</script>
</body>
</html>

 

مترجم: فاطمه سیفی

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *