SQL Alias

با استفاده از این قابلیت در SQL میتوانیم به جداول و یا برخی ستون ها در جداول نام دیگری اختصاص دهیم و این زمانی مفید می باشد که نام این جداول یا ستون ها طولانی و یا پیچیده باشد ،که موجب میشود ما راحتتر از این نامها استفاده کنیم.(ALIAS: در لغت به معنی نام مستعار یا هم اثر است)
از هر نامی به عنوان ALIAS میتوان استفاده کرد اما معمولا این نام ها کوتاه می باشد.
دستور ALIAS برای جداول

SELECT column_name(s)
FROM table_name
AS alias_name

دستور ALIAS برای ستون ها

SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name

مثال:

فرض کنید ما جدولی داریم به نام “PERSON” و جدول دیگری با نام “Product_Orders” داریم ما با استفاده از دستور ALIAS در جداول به ترتیب نام “p” و “po” را به این جداول میدهیم .
حالا ما میخواهیم لیستی از تمام سفا رشاتی که “Ola Hansen” مسئول آنهاست را مشخص کنیم
ما از دستور زیر استفاده می کنیم.

SELECT po.OrderID, p.LastName, p.FirstName
FROM Persons AS p,
Product_Orders AS po
WHERE p.LastName='Hansen'
WHERE p.FirstName='Ola'

استفاده از SELECT بدون ALIAS :

SELECT Product_Orders.OrderID, Persons.LastName, Persons.FirstName
FROM Persons,
Product_Orders
WHERE Persons.LastName='Hansen'
WHERE Persons.FirstName='Ola'

همانطور که مشاهده می کنید استفاده از ALIAS موجب کوتاهتر شدن دستورSELECT شده است و این خواندن و نوشتن دستور را ساده تر نموده است.

مترجم : علیرضا مسگری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.