SQL CREATE TABLE

عبارت CREATE TABLE برای ساختن یک جدول در پایگاه داده استفاده میشود.

دستور CREATE TABLE:

CREATE TABLE table_name
(
column_name1 data_type,
column_name2 data_type,
column_name3 data_type,
....
)

در جدول ما انواع داده ها میتواند ذخیره شود.

مثال برای CREATE TABLE:
حالا ما میخواهیم جدولی به نام “Persons” بسازیم که دارای 5 ستون با نامهای P_Id, LastName, FirstName, Address, and City میباشد.
از دستور زیر استفاده میکنیم :

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int,
LastName varchar(255),
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
)

ستونP_Id حاوی دادده با نوع INT میباشد و ستون های دیگر حاوی داده ها با نوع varchar میباشند که ماکزیمم طول آنها 255 کاراکتر میباشد.

P_IdLastNameFirstNameAddressCity

این جدول با دستور SELECT INTO پر خواهد شد.

مترجم : علیرضا مسگری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.