SQL DEFAULT

این محدودیت موجب میشود که یک مقدار به صورت پیشفرض در ستون مورد نظر قرار بگیرد و اگر برای آن ستون مقدار دیگری وارد نشود همان مقدار به صورت پیشفرض وارد جدول گردد

دستور ساخت  default  هنگام ساخت یک جدول به صورت زیر میباشد.

My SQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255) DEFAULT 'Sandnes'
)

همچنین این مقدار پیشفرض میتواند توسط توابع sql در نظر گرفته شود.

مثال

CREATE TABLE Orders
(
O_Id int NOT NULL,
OrderNo int NOT NULL,
P_Id int,
OrderDate date DEFAULT GETDATE()
)

برای ایجاد default برای یک عنصر در جدولی که قبلا ساخته شده است با کمک alter از دستور زیر بهره میگیریم

MySQL:

ALTER TABLE Persons
ALTER City SET DEFAULT 'SANDNES'

SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN City SET DEFAULT 'SANDNES'

و در اخر برای حذف یک default  از جدول به صورت زیر عمل میکنیم

MySQL:

ALTER TABLE Persons
ALTER City DROP DEFAULT

SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN City DROP DEFAULT

مترجم: علیرضا مسگری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *