SQL DROP

index ها ، جداول(table ها) و پایگاه های داده (databases) به راحتی با دستور drop قابل حذف هستند.

drop index در MS Access

DROP INDEX index_name ON table_name

drop index در MS sql server

DROP INDEX table_name.index_name

drop index برای DB2/oracle

DROP INDEX index_name

drop index برای MySQL

ALTER TABLE table_name DROP INDEX index_name

دستور drop table که برای حذف جدول از آن استفاده میشود

DROP TABLE table_name

drop database نیز دستوری است برای حذف یک پایگاه داده که از آن به شکل زیر استفاده میشود

DROP DATABASE database_name

و اما اگر بخواهیم که فقط اطلاعات جدول را پاک کنیم و خود جدول باقی بماند از دستور truncate  استفاده میکنیم.

TRUNCATE TABLE table_name

مترجم: علیرضا مسگری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.