SQL FULL JOIN

عبارت کلیدی FULL JOIN تمام ردیف های موجود در جداول را با وجود حتی یک همخوانی میان جداول بر میگرداند .

دستور FULL JOIN در SQL

SELECT column_name(s)
FROM table_name1
FULL JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

مثال از FULL JOIN:

جدول “PERSON”:

P_IdLastNameFirstNameAddressCity
1HansenOlaTimoteivn 10Sandnes
2SvendsonToveBorgvn 23Sandnes
3PettersenKariStorgt 20Stavanger

جدول “ORDER”:

O_IdOrderNoP_Id
1778953
2446783
3224561
4245621
53476415

حالا میخواهیم که از جداول بالا افراد را با ترتیبشان و تمام ترتیب ها از جدول ORDER را با افراد متناسب خودبه صورت یک فهرست در آوریم.

از عبارت زیر استفاده میکنیم

SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo
FROM Persons
FULL JOIN Orders
ON Persons.P_Id=Orders.P_Id
ORDER BY Persons.LastName

نتیجه به شکل زیر میباشد

LastNameFirstNameOrderNo
HansenOla22456
HansenOla24562
PettersenKari77895
PettersenKari44678
SvendsonTove
34764

FUULL JOIN تمام ردیف ها از جدول PERSON و همچنین تمام ردیف ها از جدول ORDER را برمیگرداند حتی اگر هیچ همخوانی بین آنها موجود نباشد در هر صورت اطلاعات بین دو جدول به صورت فهرست در خواهد آمد

مترجم :علیرضا مسگری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.