دستور INSERT INTO

این عبارت جهت ورود اطلاعات یا درواقع اضافه کردن یک ردیف به جدول مورد نظر میباشد
این عمل به دو صورت انجام میشود :
حالت اول اینکه اطلاعات را بدون ذکر نام ستون مورد نظر وارد کنیم به فرض مثال:

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3,...)

حالت دوم هم اطلاعات را در جدول در محل مورد نظر با ذکر نام ستون  وارد کنیم:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)
VALUES (value1, value2, value3,...)

مثال:
نام جدول person  میباشد:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

حال میخواهیم اطلاعات جدید را در جدول بالا وارد کنیم:
با استفاده از دستور زیر داریم:

INSERT INTO Persons
VALUES (4,'Nilsen', 'Johan', 'Bakken 2', 'Stavanger')

نتیجه:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger

وارد کردن اطلاعات در یک ستون مشخص :

همانطور که بالا توضیح دادم شما میتوانید اطلاعات مورد نظر را در یک ستون خاص وارد کنید
مثال:
دستور sql  زیر اطلاعات جدید را در ردیف جدید وارد جدول میکند اما اطلاعات فقط در ستونهای  “P_Id”،”LastName”،”FirstName” وارد میشود

INSERT INTO Persons (P_Id, LastName, FirstName)
VALUES (5, 'Tjessem', 'Jakob')

نتیجه به شکل زیر میباشد

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger
5 Tjessem Jakob

مترجم: علیرضا مسگری

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *