عملگرهای جاوا اسکریپت

عملگر = برای قرار دادن مقدار استفاده می شود
عملگر + برای اضافه کردن مقدار استفاده می شود

عملگر جایگزینی = برای تعیین کردن یک مقدار به یک متغیر جاوا ایکریپت به کار می رود.
عملگر محاسباتی + برای جمع کردن مقادیر با یکدیگر به کار می رود.

y=5;
z=2;
x=y+z;

بعد از اجرای دستورات بالا مقدار x برابر 7 است .

عملگرهای محاسباتی جاوا اسکریپت

عملگرهای ریاضی برای اجرا محاسبات بین متغیرها و یا مقادیر ثابت به کار می رود.
با فرض y=5 جدول زیر عملگرهای محاسباتی جاوا اسکریپت را توضیح میدهد:

عملگرتوضیحمثالنتیجه
+جمعx=y+2x=7
تفریقx=y-2x=3
*ضربx=y*2x=10
/تقسیمx=y/2x=2.5
%باقی مانده تقسیمx=y%2x=1
++افزایش یک واحدx=++yx=6
کاهش یک واحدx=–yx=4

عملگرهای جایگزینی

عملگرهای جایگزینی یک مقدار را به یک متغیر اختصاص می دهد
جدول زیر توضیح عملگر جایگزینی است که مقدار x=10 , y=5  را برمی گرداند

عملگرمثالمعادل بانتیجه
=x=yx=5
+=x+=yx=x+yx=15
-=x-=yx=x-yx=5
*=x*=yx=x*yx=50
/=x/=yx=x/yx=2
%=x%=yx=x%yx=0

عملگر + در رشته ها به کار می رود
عملگر + علاوه بر جمع دو متغیر رشته ای می تواند متن ها را به یکدیگر وصل کند

txt1="What a very";
txt2="nice day";
txt3=txt1+txt2;

 

برای جمع دو یا چند متغیر رشته ای با یکدیگر از عملگر + استفاده می شود

 

txt1="What a very ";
txt2="nice day";
txt3=txt1+txt2;

بعد از اجرای متن بالا txt3  برابر what a verynice day  می شود
برای اضافه کردن فضای خالی بین دو متن در یکی از آنها فضای خالی قرار می دهیم

txt1="What a very ";
txt2="nice day";
txt3=txt1+txt2;

یا برای قرار دادن فضای خالی دز یک عبارت

txt1="What a very";
txt2="nice day";
txt3=txt1+" "+txt2;

بعد از اجرای متن بالا txt3  برابر what a very nice day  می شود

جمع رشته ها و اعداد

به این مثالها توجه کنید

x=5+5;
document.write(x);

x="5"+"5";
document.write(x);

x=5+"5";
document.write(x);

x="5"+5;
document.write(x);

قاعده آن این است:
اگر شما یک عدد و یک رشته را با هم جمع کنید حاصل یک رشته خواهد بود.

مترجم: فاطمه سیفی

تعریف و استفاده از متغیرها در جاوا اسکریپت

متغیرها برای ذخیره اطلاعات به کار می روند

آیا شما جبر را از زمان مدرسه به یاد دارید؟

آیا شما جبر را از زمان مدرسه به یاد دارید؟    x=5, y=6, z=x+y
آیا به یاد می آورید که یک حرف (مانند  x ) میتواند برای نگهداری یک مقدار ( مثل 5 ) به کار رود و شما میتوانید طبق اطلاعات بالا مقدار z را برابر 11 ارزیابی کنید
این حروف متغیر نامیده می شوند . و این متغیزها می توانند مقداری را در خود ذخیره کنند و یا آن را نشان دهند ( z=x+y )

متغیرهای جاوا اسکریپت

متغیرهای جاوا اسکریپت برای نگهداری مقدار و یا عبارات به کار می روند.
متغیرها می توانند اسمی کوتاه داشته باشند مانند X ویا کمی توصیفی باشند مانند Carname

قواعدی برای نامگذاری متغیرهای جاوا اسکریپت:
نام متغیرها به حروف کوچک و بزرگ حساس هستند case sensitive  هستند .(y  و Y دو متغیر متفاوت اند)
نام متغیر باید با حروف الفبا و یا آندرلاین شروع شود
توجه : چون خود جاوا اسکریپت Case-sensitive  است ؛ نام متغیرهای آن نیز  Case-sensitive است.

مثال:
مقدار یک متغیر در طول اجرا اسکریپت میتواند تغییر کند. شما میتوانید به یک متغیر از طریق نام آن دستیابی پیدا کنید – برای تغییر یا نمایش مفدارش

تعریف (ایجاد) متغیرهای جاوا اسکریپت

ایجاد متغیرها در جاوا اسکریپت بیشتر اوقات به تعریف متغیر اشاره می کند
شما می توانید متغبرهای جاوا اسکریپت را با  var  تعریف کنید .

var x;
var carname;

بعد از تعریف به صورت بالا متغیرها خالی هستند( هنوز هیچ اطلاعاتی داخل آنها نیست ) ؛ اگر چه شما می توانید آنها را موقع تعریف مقداردهی نمایید .

var x=5;
var carname="Volvo";

بعد از اجرای توضیح بالا متغیر x  مقدار 5 و carname  مقدار volvo را در خود نگه می دارد.

توجه :
زمانی که شما متنی را داخل متغیر قرار می دهید باید علامت ” را قبل از شروع و بعد از پایان آن قرار دهید .

مقداردهی به متغیرهای تعریف نشده جاوا اسکریپت

اگر شما مقداری داخل یک متغیر قرار دهید که هنوز اعلان نشده ، متغیرها به طور خودکاراعلان می شوند .

x=5;
carname="Volvo";

کد بالا و پایین معادلند:

var x=5;
var carname="Volvo";

اعلان دوباره متغیرهای جاوا اسکریپت

اگر شما متغیری از جاوا اسکریپت را دوباره تعریف کردید، آن متغیر مقدار اصلی اش را از دست نمی دهد

var x=5;
var x;

بعد از اجرای کد بالا ، متغیر  x  هنوز هم مقدار 5 را داراست . وقتی که شما دوباره ان را تعریف میکنید مقدار x از بین نمی رود و یا پاک نمی شود

محاسبات جاوا اسکریپت

همانند جبر ، شما می توانید عملگرهای محاسباتی را با متغیرهای جاوا اسکریپت به کار ببرید.

y=x-5;
z=y+5;

شما با انواع عملگرهای جاوا اسکریپت در قسمت بعدی بیشتر آشنا خواهید شد.

مترجم: فاطمه سیفی

طراحی سایت , نوشتن توضیحات در JavaScript

توضیحات جاوا اسکریپت برای خوانا تر کردن بیشتر به کار می رود.

توضیحات جاوا اسکریپت

کامنتها می توانند یک توضیح را به جاوا اسکریپت اضافه کنند و یا آن را خوانا تر کنند. کامنتها هیچگاه اجرا نمیشوند و بیشترین استفاده آن برای خود برنامه نویس است چراکه برنامه نویس میتواند با افزودن توضیحات به کد خوانایی و درک آن را برای خود و سایر برنامه نویسات بیشتر کند!
توضیحات یک خطی با // شروع می شوند .
این مثال از کامنتهای یک خطی برای توضیح کدها استفاده کرده است

<script type="text/javascript">
  // This will write a header:
  document.write("<h1>This is a header</h1>");
  // This will write two paragraphs:
  document.write("<p>This is a paragraph</p>");
  document.write("<p>This is another paragraph</p>");
</script>

توضیحات چند خطی جاوا اسکریپت

توضیحات چند خطی جاوا اسکریپت با  */  شروع شده و با /* تمام می شوند
این مثال از کامنتهای چند خطی برای توضیح کدها استفاده کرده

<script type="text/javascript">
   /*
   The code below will write
   one header and two paragraphs
   */
   document.write("<h1>This is a header</h1>");
   document.write("<p>This is a paragraph</p>");
   document.write("<p>This is another paragraph</p>");
</script>

استفاده از توضیح برای جلوگیری از اجرا

این مثالی از کامنت است که از اجرای یک کد یک خطی جلوگیری می کند

<script type="text/javascript">
   document.write("<h1>This is a header</h1>");
   document.write("<p>This is a paragraph</p>");
   //document.write("<p>This is another paragraph</p>");
</script>

این مثالی از کامنت است که از اجرای یک کد چند خطی جلوگیری می کند

<script type="text/javascript">
/*
document.write("<h1>This is a header</h1>");
document.write("<p>This is a paragraph</p>");
document.write("<p>This is another paragraph</p>");
*/
</script>

استفاده از کامنت در آخر یک خط

این نمونه ای از یک کامنت است که در آخر یک خط قرار دارد

<script type="text/javascript">
   document.write("Hello"); // This will write "Hello" 
   document.write("Dolly"); // This will write "Dolly" 
</script>

مترجم: فاطمه سیفی

طراحی سایت , دستورات JavaScript

جاوا اسکریپت JavaScipt یک رشته از دستورات  است که توسط مرورگر اجرا می شود!
جاوا اسکریپت JavaScript یک زبان case sensitiveاست – بین حروف کوچک و بزرگ تفاوت وجود دارد!

برخلاف HTML  ، جاوا اسکریپت case sensitive است ؛ بنابراین هنگام نوشتن حروف بزرگ یا کوچک دستورات ، عبارات و اسامی متغیرها حتما توجه داشته باشید که اشتباهی رخ ندهد! چرا که برای مثال جاوا اسکریپت JavaScript بین ali و Ali تفاوت قائل میشود.

دستورات جاوا اسکریپت – JavaScript Statements

یک دستور جاوا اسکریپت JavaScript یک فرمان به مرورگر است . هدف این دستورات این است که به مرورگر بگویید که چه کاری باید انجام دهد.
این دستور جاوا اسکریپت JavaScript به مرورگر می گوید که “Hello JavaSciprt PHP ASP” را بر روی صفحه وب نشان دهد:

document.write("Hello JavaSciprt PHP ASP");

به طور طبیعی باید سمی کالن را در آخر هر دستور قابل اجرا قرار دهیم . بسیاری از مردم تصور می کنند که این تمرین یک برنامه خوب است و باید معمولا شما این موضوع را در مثالهای جاوا اسکریپت در اینترنت ببنید.
براساس استاندارد جاوا اسکریپت ، قرار دادن سمی کالن اختیاری است و مرورگر فرض می کند که اخر خط انتهای دستور است . برای این است که شما معمولا سمی کالن را در آخر خط نمی بینید .
نکته : استفاده از سمی کالن این امکان را به شما می دهد که چندین دستور را در یک خط بنویسید .

کدهای جاوا اسکریپت

کدهای جاوا اسکریپت (یا فقط جاوا اسکریپت JavaScript ) یک ترتیبی از دستورات جاوا اسکریپت است. هر دستور جاوا اسکریپت به ترتیبی که نوشته شده اند بوسیله مرورگرها قابل اجرمی باشد.
این مثال یک عنوان و دو پاراگراف را در صفحه وب می نویسد

<script type="text/javascript">
   document.write("<h1>This is a header</h1>");
   document.write("<p>This is a paragraph</p>");
   document.write("<p>This is another paragraph</p>");
</script>

بلوکهای جاوا اسکریپت – JavaScript Blocks

توضیحات جاوا اسکریپت JavaScript می توانند با هم در یک بلوک ذخیره شوند
بلوکها با } شروع وبا { تمام می شوند .
هدف از این بلوکها این است که یک ترتیبی از توضیحاتی که با هم اجرا می شوند ایجاد شود
این مثال یک عنوان و دو پاراگراف را در صفحه وب می نویسد

<script type="text/javascript">
{
   document.write("<h1>This is a header</h1>");
   document.write("<p>This is a paragraph</p>");
   document.write("<p>This is another paragraph</p>");
}
</script>

مثال بالا خیلی کارآمد نیست ؛ این فقط استفاده از بلوک را نشان می دهد . به طور طبیعی یک بلوک برای گروهی از توضیحات که در یک تابع یا وضعیت با هم استفاده می شوند ( جایی که اگر یک وضعیت خاص اتفاق بیفتد یک گروه از دستورات اجرا میشود).
شما چیزهای بیشتری در مورد توابع و وضعیتها در بخشهای بعدی یاد خواهید گرفت.

مترجم: فاطمه سیفی

طراحی سایت , javascript , کجا؟

جاوا اسکریپت در قسمت بدنه <body> در زمان لود صفحه سایت طراحی شده اجرا میشود.
جاوا اسکریپت در قسمت عنوان<head> زمانی اجرا میشود که فراخوانی شود.

جاوا اسکریپت را کجا قرار بدهیم

جاوا اسکریپت زمانی که صفحه در داخل مرورگر لود می شود به سرعت اجرا می شود . در طراحی سایت این چیزی نیست که ما همیشه می خواهیم. گاهی اوقات می خواهیم که یک اسکریپت script زمانی که یک صفحه لود می شود یا در یک زمان دیگر که کابر کاری را انجام می دهد اجرا شود.

اسکریپت در قسمت عنوان <head>

اسکریپت  هایی که میخواهیم با یک فرخوانی call یا با یک رویداد event اجرا شوند به قسمت عنوان انتقال میدهیم. زمانی که شما یک اسکریپت را در قسمت عنوان قرار می دهید ، شما مطمئن هستید که اسکریپت قبل از اینکه کسی بخواهد از آن استفاده کند لود می شود.

<html>
<head>
   <script type="text/javascript">
     ...
   </script>
</head>

<body>
</body>
</html>

اسکریپت در قسمت بدنه <body>

اسکریپت هایی که باید زمان لود صفحه اجرا شوند بهتر است در قسمت <body> قرار بگیرند. زمانی که شما یک اسکریپت را در قسمت بدنه برنامه قرار می دهید معمولا آن اسکریپت محتوای صفحه را تولید میکند.

<html>

<head>
</head>

<body>
   <script type="text/javascript">
     ...
   </script>
</body>

</html>

اسکریپت در هر دو قسمت بدنه و عنوان

شما می توانید تعداد نا محدودی از اسکریپتها را در متن خودتان قرار بدهید ؛ بنابراین شما می توانید اسکریپت را در هر دو قسمت عنوان و بدنه داشته باشید

<html>
<head>
   <script type="text/javascript">
     ...
   </script>
</head>

<body>
   <script type="text/javascript">
     ...
   </script>
</body>
</html>

استفاده از جاوا اسکریپت خارجی

گاهی اوقات ممکن است که شما بخواهید یک جاوا اسکریپت را در چندین صفحه اجرا کنید بدون اینکه مجبور باشید یک اسکریپت یکسان بر روی هر صفحه بنویسید.
برای ساده کردن ، شما می توانید یک جاوا اسکریپت را در یک فایل خارجی بنویسید . فایل خارجی جاوا اسکریپت را با عنوان یک فایل با پسوند .js ذخیره کنید .
توجه : اسکریپت خارجی نمی تواند شامل تگ <script> باشد .
برای استفاده از اسکریپت خارجی در فایل .js  داخل تگ <script> از صفت “src” بهره ببرید.

<html>
<head>

   <script type="text/script" src="xyz.js"> <script>

</head>

<body>
</body>

</html>

توجه : به یاد داشته باشید که اسکریپت را دقیقا جایی قرار دهید که اصولا باید در آنجا آن را مینوشتید.

مترجم: فاطمه سیفی

چگونه از javascript در طراحی سایت استفاده کنیم؟

تگ <script> در زبان html برای قرار دادن کدهای جاوااسکریپت در صقحه وب سایت به کار میرود!

چگونه جاوا اسکریپت را داخل صفحات HTML  قرار دهیم؟

<html>
<body>

  <script type = "text/javascript">

      Document.write("Hello World!");

  </script>

</body>
</html>

کد بالا در خروجی صفحه HTML نتیجه زیر را تولید میکند:

Hello World!

توضیح مثال
استفاده از javascript در طراحی سایت ساده است فقط کافی است داخل صفحه HTML از تگ <script> استفاده کنیم . داخل تگ <script> نوع خصوصیاتی که برای تعریف زبان اسکریپت تعریف می شود را تعریف میکنیم.
بنابراین <script type=”text/javascript”>  و </script>  به ما می گوید که جاوا اسکریپت از کجا شروع شده و کجا خاتمه پیدا کرده است.

<html>
<body>

   <script type="text/javascript">
     ......
   </script>

</body>
</html>

کلمه ی Document.write  یک دستور استاندارد جاوا اسکریپت برای نوشتن خروجی بر روی صفحه سایت است. با قرار دادن دستور Document.write بین تگهای <script> و </script> مرورگر آن را به عنوان یک دستور جاوااسکریپت تشخیص داده و آن خط را اجرا می کند . در این مورد مرورگر Hello World!  را بر روی صفحه می نویسد.

<html>
<body>

   <script type="text/javascript">
     Document.write("Hello World!");
   </script>

</body>
</html>

توجه : اگر ما تگ <script>  را ننویسیم مرورگر خود دستور document.write(“Hello World!”)  را بدون هیچ تغییری چاپ می کند چراکه آن را به عنوان یک متن شناسایی خواهد کرد.

توضیحات HTML برای مدیریت مرورگرهای ساده

مرورگرهایی که از جاوا اسکریپت حمایت نمی کنند با آن به عنوان محتویات یک صفحه عمل می کنند .
برای جلوگیری از این مسئله در طراحی سایت و طبق استانداردهای جاوا اسکریپت ، توضیح تگهای HTML می تواند دستورات جاوا اسکریپت را پنهان کند . کافی است از تگ HTML  <!–  قبل از اول توضیحات جاوا اسکریپت  و یک <– در آخر دستور بعد از آخرین توضیح جاوا اسکریپت استفاده کنید .

<html>
<body>

   <script type = "text/javascript">
   <!- -
     Document.write("Hello World!")
   // -- >
   <script/>

</body>
</html>

دو تا اسلشی که در آخر خط توضیحی وجود دارد (//) نشانه ی توضیحات جاوا اسکریپت است . که این از اجرای تگ <- – در جاوا اسکریپت جلوگیری می کند.

مترجم: فاطمه سیفی

طراحی سایت , آموزش javascript , مقدمه

مقدمه ای بر جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت در میلیونها صفحه وب جهت بهبود طراحی سایت ، اعتبار سنجی فرم ها ، نمایش اطلاعات مرورگر  ، ایجاد کوکی ها و چیزهای زیاد دیگری مورد استفاده قرار میگیرد.
جاوا اسکریپت به عنوان عمومی ترین زبان اسکریپت در اینترنت و طراحی سایت استفاده می شود و در همه ی موتورهای جستجوی بزرگ مثل اینترنت اکسپلورر ، فایر فاکس و اپرا کار می کند .

برای شروع یادگیری javascript  چه چیزهایی را باید بدانیم؟

توانایی های پایه ای که شما برای درک جاوا اسکریپت باید بلد باشید HTML و XHTML  می باشد که به راحتی قابل یاد گیری است.

جاوا اسکریپت چیست؟

– جاوا اسکریپت برای فعالیتهای محاوره ای با HTML طراحی شده است.
– یک زبان اسکریپتی می باشد.
– یک زبان کم وزن و سبک و کم حجم در زبانهای برنامه نویسی محسوب می شود.
– معمولا هنگام طراحی سایت مستقیما در صفحات HTML  قرار میگیرد.
– جاوااسکریپت یک زبان مفسر است (یعنی نیاز به کامپایل اولیه برای اجرا ندارد).
– هر کسی حتی بدون خرید پروانه و جوازش می تواند از جاوا اسکریپت برای طراحی سایت استفاده کند.

آیا جاوا اسکریپت و جاوا یکی اند؟

نه!!!!
جاوا اسکریپت و جاوا java از دو بعد مفهوم و طراحی دو زبان کاملا متفاوت هستند.
جاوا java  ( که توسط شرکت sun توسعه یافته است ) فوی و بسیار پیچیده تر از جاوا اسکریپت است و در دسته بندی زبان هایی مانند C/C++ قرار میگیرد.

چه کارهایی را جاوا اسکریپت می تواند انجام بدهد؟

– جاوا اسکریپت به طراحان سایت یک ابزار برنامه نویسی می دهد . طراحان HTML برنامه نویس نیستند ؛ اما جاوا اسکریپت یک زبان اسکریپت با دستورالعملهای خیلی ساده است ؛ به طوری که هرکس میتواند قسمت کوچکی از کدها را بر روی صفحه ی HTML خودش قرار بدهد.
– جاوا اسکریپت می تواند صفحات متحرک و پویا را داخل سایت HTML  قرار بدهد.
یک دستور جاوا اسکریپت مانند:

Document.write("<h1> + name + "</h1>")

 می تواند یک متن متغیر را داخل صفحه ی سایت بنویسد.
– جاوا اسکریپت می تواند به رخدادهای صفحه – event – واکنش نشان بدهد . یعنی وقتی که اتفاقی می افتد اجرا می شود مثلا وقتی صفحه ای از سایت لودش تمام می شود یا وقتی که کاربر کلیک می کند.
– جاوا اسکریپت می تواند عناصر HTML  را بخواند و بنویسد . می تواند بخواند و یا محتویات عناصر HTML  را تغییر بدهد.
– جاوا اسکریپت می تواند برای تصدیق و معتبر ساختن اطلاعات استفاده شود . می تواند برای معتبر ساختن اطلاعات فرم قبل از اینکه به سمت سرور ارسال شود استفاده شود . طراحی سایتی با این ویژگی جلوی پردازش های اضافی توسط سرور را می گیرد.
– جاوا اسکریپت می تواند برای کشف نوع مرورگر بازدیدکنندگان مورد استفاده قرار بگیرد. در این صورت چناچه برای مرورگرهای متفاوت صفحات متفاوتی طراحی کرده اید میتواند صفحه ی سازگار با نوع مرورگر کاربر را لود کند.
– جاوا اسکریپت می تواند برای ایجاد کوکی ها استفاده شود . چاوا اسکریپت می تواند برای استفاده هایی مثل ذخیره و بازیابی اطلاعات در کامپیوتر های بازدید کننده استفاده شود.

آیا می دانید اسم واقعی آن ECMAScript است!!؟؟

– اسم رسمی جاوا اسکریپت ECMAScript است . استاندارد سازی و توسعه و نگه داری آن توسط سازمان ECMA انجام می گیرد.
– ECMA_262 استاندارد رسمی جاوا اسکریپت است . این استاندارد بر اساس Javascript (Nets cape) و Jscript ( Microsoft ) بیان شده است .
–  این زبان توسط براندان ایچ در Nets cape(با Navigator 20) ابداع شده  و در همه ی موتورهای جستجوی Netscape  و Microsoft  از سال 1996 ظاهر شده است.
– توسعه ی استاندارد  ECMA_262 از سال 1996 و اولین ویرایش آن در جون 1997  توسط مجمع عمومیECMA  پذیرفته شد.
– استاندارد به عنوان یک استاندارد ISO جهانی در سال 1998 شناخته شد.
– توسعه استاندارد هنوز هم در حال پیشرفت است.

مترجم: فاطمه سیفی