عبارت WHERE در SQL

عبارت WHERE فقط برای بیرون کشیدن رکورد های اطلاعاتی بر اساس معیاری مشخص استفاده میشود.

نحوه استفاده از عبارت WHERE در SQL

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name operator value

مثالی از عبارت WHERE

نام جدول person :

P_IdLastNameFirstNameAddressCity
1HansenOlaTimoteivn 10Sandnes
2SvendsonToveBorgvn 23Sandnes
3PettersenKariStorgt 20Stavanger

حالا میخواهیم که از جدول بالا آن دسته از اسامی افراد را که درشهر Sandnes زندگی می کنند رابیرون بکشیم برای اینکار از دستور زیر استفاده میکنیم:

SELECT * FROM Persons
WHERE City='Sandnes'

نتیجه به شکل زیر می باشد:

P_IdLastNameFirstNameAddressCity
1HansenOlaTimoteivn 10Sandnes
2SvendsonToveBorgvn 23Sandnes

کوتیشن (‘ ‘)  اطراف فیلدهای متنی در SQL:

SQL  از کوتیشن یگانه (‘ ‘) اطراف پارامتر های متنی خود استفاده می کند (در برخی سیستم های پایگاه داده ای از کوتشن دوگانه (“ “) نیزمیتوان استفاده میکنند)
و باید گفت که برعکس فیلدهای متنی ، فیلدهای عددی (پارامتر های عددی) باید بدون استفاده از کوتیشن به کار برده شوند.

برای فیلدهای متنی اینگونه صحیح میباشد:

SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Tove'

واستفاده نکردن از کوتیشن اشتباه است :

SELECT * FROM Persons WHERE FirstName=Tove

برای فیلدهای عددی اینگونه صحیح است:

SELECT * FROM Persons WHERE Year=1965

واستفاده از کوتیشن اشتباه است:

SELECT * FROM Persons WHERE Year='1965'

عملگرهای مجاز در عبارت WHERE:

OperatorDescription
=Equal
<>Not equal
>Greater than
<Less than
>=Greater than or equal
<=Less than or equal
BETWEENBetween an inclusive range
LIKESearch for a pattern
INIf you know the exact value you want to return for at least one of the columns

نکته : در برخی از ورژن های جدید SQL  میتوان به جای عملگر <> از =! استفاده کرد.

مترجم: علیرضا مسگری

استفاده از عبارت DISTINCT در زبان SQL

ممکن است بعضی ستون ها در جدول پایگاه داده ما دارای اطلاعات تکراری باشد مشکلی ازاین بابت نیست.
شاید شما بخواهید لیستی با اطلاعات متفاوت وغیرتکراری بسازید !
در اینجا کلمه کلیدی DISTINCT است که به شما کمک میکند.

نحوه استفاده از دستور Distinct در عبارات SQL

SELECT DISTINCT column_name(s)
FROM table_name

مثالی از SELECT DISTICNT
جدول با نام PERSON:

P_IdLastNameFirstNameAddressCity
1HansenOlaTimoteivn 10Sandnes
2SvendsonToveBorgvn 23Sandnes
3PettersenKariStorgt 20Stavanger

حالا ما میخواهیم فقط اطلاعات متفاوت را ازستون CITY جدول بیرون بکشیم.
از دستور زیر استفاده میکنیم.

SELECT DISTINCT City FROM Persons

نتیجه حاصل به شکل زیر خواهد بود

City
Sandnes
Stavanger

مترجم: علیرضا مسگری

دستور SELECT در SQL

عبارت SELECT  برای انتخاب داده ها از پایگاه داده استفاده میشود.
نتایج در یک جدول نتایج ذخیره میشود که به آن مجموعه نتایج(RESULT-SET) میگویند (مجموعه نتایج در  SQL قسمتی از جدول پایگاه داده ای است که اطلاعات در آن ذخیره میشود)

دستور عبارت SELECT در SQL

SELECT column_name(s)
FROM table_name

و

SELECT * FROM table_name

یادآوری میکنم که حروف بزرگ و کوچک در SQL تفاوتی ندارند.

مثالی از عبارت SQL

نام جدول “PERSON”:

P_IdLastNameFirstNameAddressCity
1HansenOlaTimoteivn 10Sandnes
2SvendsonToveBorgvn 23Sandnes
3PettersenKariStorgt 20Stavanger

حالا میخواهیم محتویات ستونی را که  “LastName “ و”FirstName” نامیده شده اند از جدول بالا انتخاب کنیم.
برای اینکار از عبارت SELECT به شکل زیر استفاده میکنیم.

SELECT LastName,FirstName FROM Persons

مجموعۀ نتایج به شکل زیر میباشد.

LastNameFirstName
HansenOla
SvendsonTove
PettersenKari

 

مثالی از SELECT *

حال میخواهیم تمام ستون های جدول PERSON را انتخاب کنیم ، برای اینکار از عبارت SELECT * به شکل زیراستفاده میکنیم

SELECT * FROM Persons

جدول نتایج همان جدول PERSON  است که با تمام ستون هایش انتخاب شده است.

پیمایش در جدول نتایج

بسیاری از سیستم های نرم افزاری پایگاه داده این اجازه را به کاربر میدهند تا در جدول نتایج(RESULT-SET) با توابع دستوری مانند Move-To-First-Record, Get-Record-Content, Move-To-Next-Record و غیره پیمایش نماید .
عبارات اینچنینی موضوع این خود آموز نیست اما برای یادگیری این دستورات به PHP TUTORIAL ویا ADO TUTORIAL مراجعه کنید.

مترجم: علیرضا مسگری

دستور زبان SQL

جداول پایگاه داده

یک پایگاه داده اغلب شامل یک یا چند جدول میباشد .هر جدول با نامی شناخته می شود مثلا(customers””,”order”) و جداول شامل اطلاعاتی هستند که در آنها ثبت شده است ویا بعدا ثبت می شود.
جدول زیر مثالی است با نام “person”

P_IdLastNameFirstNameAddressCity
1HansenOlaTimoteivn 10Sandnes
2SvendsonToveBorgvn 23Sandnes
3PettersenKariStorgt 20Stavanger

جدول بالا شامل 3 رکورد  اطلاعاتی  (برای هر  شخص یک ردیف) و5 ستون (P_Id,LastName, FirstName , Address, City) میباشد.

گزاره های SQL

بیشتر اعمالی  که شما در پایگاه داده  به آنها احتیاج دارید تا انجامشان دهید با گزاره های SQL انجام میشود.
گزارۀ SQL  زیرتمام رکورد های اطلاعاتی موجود در جدول  “persons” را انتخاب میکند.

SELECT * FROM Persons

ما سعی داریم دراین خود آموز تمام گزاره های مختلف SQL را به شما آموزش دهیم.
راستی بخاطر بسپارید که…
SQL  تفاوتی بین حروف بزرگ یا کوچک قائل نیست!! یعنی select=SELECT .

سمی کلن (نقطه ویرگول!) بعد از گزاره های SQL ؟…

بعضی از سیستم های مدیریت پایگاه داده به سمی کلن در انتهای گزاره های SQL احتیاج دارند.
سمی کلن راهی استاندارد است برای جدا کردن گزاره های  SQL درسیستم های پایگاه داده ای که اجازه اجرای  بیش از یک گزاره SQL در آنها برای سرویس گرفتن از سرویس دهنده وجود دارد
در کار با MS ACCESS, SQL SERVER 2000 هیچ احتیاجی به استفاده از سمی کلن نمیباشد اما در برخی از سیستم های پایگاه داده ای ما مجوریم از سمی کلن استفاده کنیم.

SQL,DML and DDL

SQL  را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد:

 • (DML,DATA MANIPULATION LANGUAGE) زبان دستکاری داده ها
 • (DDL ,DATA DEFINITION LANGUAGE) زبان تعریف داده ها

فرم برخی دستورات  DML قسمتی از SQL عبارت است از:

 • SELECT : اطلاعات را از پایگاه داده بیرون میکشد
 • UPDATE: اطلاعات موجود را بروزرسانی میکند
 • DELETE: اطلاعات را از پایگاه داده حذف میکند
 • INSERT INTO: اطلاعات جدید را وارد پایگاه داده میکند

بخش دیگر دستورات SQL یعنی DDL اجازۀ ساخت و یا حذف جداول پایگاه داده را میدهد و همچنین زیروندهایی تعریف میکند(کلیدهایی) که موجب ارتباط بین جداول می شود و موجب محدودیت هایی در این رابطه می گردد.

مهمترین گزاره های DDL  در SQL  عبارتند از:

 • CREATE DATABASE: پایگاه داده جدید میسازد.
 • ALTER DATABASE: امکان تغییر در پایگاه داده را می دهد.
 • CREATE TABLE: امکان ساختن جدول جدید را می دهد.
 • ALTER TABLE: امکان تغییر در جداول را ایجاد میکند.
 • DROP TABLE: امکان حذف جدول را می دهد.
 • CREATE INDEX: ساختن یک شاخص( کلیدهای جستجو).
 • DROP INDEX: حذف شاخص.

مترجم: علیرضا مسگری

معرفی SQL

SQL  زبان استاندارد  دستیابی و کنترل پایگاه داده ها (DATABASES) میباشد

خود آموز SQL به شما نحوه استفاده از SQL و دستیابی وکنترل داده ها را توسط آن در MY SQL,MS ACCESS ,SQL SERVER,  ORACLE, SYBASE,DB2  و دیگر سیستم های پایگاه داده ای آموزش میدهد.

SQL چیست؟

SQL بر پایه زبان پرس و جو ساخت یافته میباشد
SQL  به شما اجازه دستیابی و کنترل داده ها را می دهد
SQL یک استاندارد ANSI( انجمن استاندارد ملی آمریکا) میباشد.

SQL چه کاری انجام میدهد؟

SQL میتواند درخواستهای پیوسته یک پایگاه داده را اجرا کند
SQL متواند دوباره اطلاعات را از پایگاه داده پس بگیرد
SQL میتواند یک رکورد شامل اطلاعات را در پایگاه داده ذخیره کند
SQL متواند اطلاعات پایگاه داده را به روز رسانی کند
SQL میتواند هر قسمت از اطلاعات را از پاگاه داده اصلاح یا حذف کند
SQL میتواند یک پایگاه داده تازه بسازد
SQL میتواند جداول حاوی اطلاعات جدید را به پایگاه داده اضافه کند
SQL اجازه تنظیم جداول و شیوه دستیابی به اطلاعات و نحوه نمایش اطلاعات را میدهد.

SQL یک استاندارد است اما …

با وجود آنکه SQL یک استاندارد است اما ورژن های مختلفی از آن وجود دارد

به هرحال SQL  یک استاندارد ANSI   میباشد و با آن مطابقت دارد و از تمام دستورات اصلی  از طریق مشابه پشتیبانی میکند مثل(SELECT,UPDATE ,DLELET,INSERT,WHERE)
نکته : بسیاری از برنامه های پایگاه داده ای SQL شاخه های اختصاصی خودشان را به استاندارد SQL اضافه میککنند.

استفاده از SQL در وب سایت خود

اگر میخواهید وب سایتی بنویسید که از پایگاه داده اطلاعاتی را نمایش دهد به ابزار زیر احتیاج پیدا خواهی کرد:
یک برنامه RDBMS (MY SQL,SQL SERVER, MS ACCESS)
یک زبان سمت کاربر مانند PHP ,ASP,
SQL
HTML/CSS

RDBMS (سیستم مدیریت پایگاه داده ای)

RDBMS  بر پایه RELATIONAL DATABASES MANAGEMENT SYSTEM  میباشد.
RDBMS  پایه ای برای  SQL  و تمام سیستم های پایگاه داده ای جدید(,SQL SERVER,  ORACLE, SYBASE,DB2  MYSQL,MS ACCESS   ) میباشد.
در RDBMS  داده ها و اطلاعات موجود در پایگاه داده در جداول ذخیره میگردد.
جدول یک مجموعه ای است از اطلاعات ثبت شده مرتبط و وابسته به هم که از ستون ها و ردیف ها تشکیل شده است.

مترجم: علیرضا مسگری